Konkurs biologiczny

Rok szkolnyEtapArkuszOdpowiedzi 
2014/2015WojewódzkiArkuszOdpowiedzi
RejonowyArkuszOdpowiedzi
2013/2014WojewódzkiArkuszOdpowiedzi
RejonowyArkuszOdpowiedzi
2012/2013WojewódzkiArkuszOdpowiedzi
RejonowyArkuszOdpowiedzi
2011/2012WojewódzkiArkuszOdpowiedzi
RejonowyArkuszOdpowiedzi
Arkusze pobrano ze strony: www.kuratorium.szczecin.pl

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
WYMAGANY NA KONKURS BIOLOGICZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Na wszystkich etapach konkursu sprawdzane będzie opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu biologia (III etap edukacyjny) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17 z późniejszymi zmianami). Zadania na kolejnych etapach będą zróżnicowane pod względem stopni trudności.


Na etapie rejonowym obowiązują

  • zawarte w podstawie programowej:

• wymagania ogólne,
• wymagania szczegółowe zawarte w punktach:
1. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.
2. Budowa i funkcjonowanie komórki.
3. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów.
4. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytonasiennej,
5. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
6. Stan zdrowia i choroby.
7. Genetyka.
• zalecane doświadczenia i obserwacje.

  • treści dodatkowe:
    • rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin na podstawie opisu lub ilustracji;
    • poszerzona znajomość budowy i zasad funkcjonowania organizmu roślin naczyniowych (gospodarka wodno- mineralna: znaczenie makro- i mikroelementów, zjawisko osmozy, źródła wody, transpiracja, susza, bierny mechanizm transportu wody, funkcje aparatów szparkowych; rozmnażanie się roślin: rozmnażanie wegetatywne, przemiana pokoleń, kwiaty i owoce, zapylenie i zapłodnienie; ruchy roślin, fotosynteza: substraty i produkty, istota fazy jasnej i fazy ciemnej,czynniki wpływające na intensywność procesu, znaczenie fotosyntezy dla funkcjonowania biosfery).

Na etapie wojewódzkim obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności z etapu wcześniejszego poszerzony o:

  •  zawarte w podstawie programowej:

• wymagania szczegółowe zawarte w punktach:
1. Ekologia.
2. Globalne i lokalne problemy środowiska.
3. Ewolucjonizm.

  • treści dodatkowe:

• poszerzona wiedza z zakresu genetyki ( rozwiązywanie prostych dwugenowych krzyżówek genetycznych, organizacja DNA w genomie organizmów eukariotycznych i prokariotycznych, znajomość cyklu życiowego komórki, ogólny mechanizm i znaczenie replikacji DNA, ogólna znajomość etapów prowadzących od DNA do białka – transkrypcja, translacja, z uwzględnieniem roli poszczególnych typów RNA oraz rybosomów; cechy kodu genetycznego;rodzaje mutacji genowych i chromosomowych; choroby genetyczne człowieka- istota i skutek mutacji ( fenyloketonuria, albinizm, galaktozemia, mukowiscydoza, anemia sierpowata hemofilia, daltonizm, choroba Huntingtona, zespół Turnera, zespół Klinefeltera), diagnostyka chorób genetycznych.

• poszerzona wiedza z zakresu ekologii (znajomość struktury i funkcjonowania populacji, ekosystemu – poziomy troficzne producentów i konsumentów materii organicznej, obieg azotu i węgla w ekosystemie).

• wykorzystanie wiedzy biologicznej do rozwiązywania zadań problemowych.


WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW – literatura podstawowa

1. Podręczniki do biologii, zeszyty ćwiczeń do gimnazjum, zamieszczone w wykazie dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. darmowe e-podręczniki Oficyny Wydawniczej TERAZ WIEDZA: red. Waldemar Lewiński: Teraz biologia. Edycja 2013. Część 1, 2, 3, 4, 5 ( www.terazwiedza.pl – stan na 31.08.2014 ).
3. przykładowe do genetyki: Praca zbiorowa: Matura. Vademecum. Biologia. Wydawnictwo Operon. Edycja 2012 lub późniejsza.

Podziel się wiedzą biologiczną ...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page